Ormancılık Mevzuatı
Ormancılık Mevzuatı

Orman Genel Müdürlüğü Mevzuatı

 • Orman Kanunu (6831)
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  (4856)
 • Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

O.G.M. İç Denetim Birimi Daire Başkanlığı Mevzuatı

 • İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi

O.G.M. Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı Mevzuatı

 • Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 6051 Sayılı Tamim

O.G.M. Hukuk Müşavirliği Mevzuatı

 • Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliği

O.G.M. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mevzuatı

 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmisine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,Sertikifa Verilmesi İle Çalışma Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmenliği
 • Taşınır Mal Yönetmenliği
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği
 • Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 • 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
 • Kamu İç Kontrol Standardları Tebliği
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

 • Damga Yönetmeliği
 • Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik
 • Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri
 • Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Orman Kanunu’nun 112, 113 ve 114’üncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 • Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 • Adli Kolluk Yönetmeliği
 • Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıcaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanması İle  İlgili 91/1779 Sayılı Yönetmelik
 • 293 Sayılı Tebliğ
 • Ormanların Korunmasında Muhtar ve İhtiyar Kurullarının Görevlerine Ait Talimatname
 • 14.08.1987 gün ve 4153 Sayılı Bakanlık Tamimi  Enkaz Nakli Esasları
 • 24.06.1988 gün ve 4251 Sayılı Orman Muhafaza Memurlarının İzin Durumları İle İlgili Tamim
 • 08.01.1987 gün ve 4084 Sayılı (Hukuk Müşavirliği) Genel Müdürlük Tamimi
 • 06.12.1983 gün ve 3756 Sayılı Açma ve İşgal Suçlarında Kroki ve Rapor Tanzimi ile İlgili Tamim
 • Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Talimat
 • Çevre ve Orman Bakanlığı  Personelinden  Kimlerin Ne Tip Silah Taşıyacağı Hakkındaki Kararname (22.01.2007 gün ve 11633 Sayılı)
 • Ormancılıkta Kullanılan Bazı Terimler ve Anlamları

O.G.M. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı Mevzuatı

 • Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik
 • Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik

O.G.M. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik
 • Orman Amenajman Yönetmeliği

O.G.M. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik
 • Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32, ve 33. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Orman Kanununun 35’nci Maddesindeki Yapı Sistemlerinin Tespiti ve Uygulamasına Dair Yönetmelik
 • 280 Sayılı Tebliğ
 • Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Tebliğ
 • Baltalıkların Koruya Tahvilinde K.P.S. Hakları
 • Dikili Ağaç Satışı Tamimi
 • Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar

O.G.M. Silvikültür Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • 291 Sayılı Tebliğ ve Ekleri

O.G.M. İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 • Tapulama Kanunu
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde İle 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
 • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 • Turizmi Teşvik Kanunu
 • T.C. Anayasası(Mükerrer 17863 Sayılı Resmi Gazete)
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • İmar Kanunu
 • Maden Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Zeytinlerin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun
 • Mera Kanunu
 • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 • Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Geçici 2. madde)
 • Elektronik İmza Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 • Belediye Kanunu
 • Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Define Arama Yönetmeliği
 • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA)
 • Maden Kanununun 1(a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliği
 • Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (Mülga)
 • Kum, Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 • Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Taşınmaz Malların Sınırlandırma Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
 • Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
 • Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
 • Orman Kanununun 17 ve 18 nci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
 • Ağaçlandırma Yönetmeliği
 • Çevre ve Orman Bakanlığınının 2011/10 Sayılı Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge
 • Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 20 Nolu Özel Ağaçlandırma Tamimi ve Ekleri
 • Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/2 Sayılı Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge
 • 1(a)1 (b) İntibak Genelgesi
 • Çevre ve Orman Bakanlığının 2006-12 Sayılı Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge
 • Çevre ve Orman Bakanlığının 19 Nolu Özel Ağaçlandırma Tamimi ve Ekleri
 • Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/2 Sayılı Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği(Seri No:1)

O.G.M. Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı Mevzuatı
 • Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı Tamimler
 • Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı 2012 Uygulama Talimatları

O.G.M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Makine İkmal Talimatı
 • Makine İşletme Talimatı
 • Ankara Yedek Parça Depo Müdürlüğünün Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
 • Orman Yol Ağı Planlarının Düzenlemesine Dair Yönetmelik

 O.G.M. Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatları

 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Fazla Çalışma Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Sicil Amirleri Yönetmeliği

 O.G.M. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mevzuatları

 • Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
 • Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliği
 • Orman Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Talimatı
 • 2006 Yılı Döner Sermaye Bütçesinin Uygulanması

 O.G.M. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı Mevzuatları

 • Mesire Yerleri Yönetmeliği
 • Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
 • Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği
 • Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin Ek 5 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 O.G.M. Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Mevzuatları

 • Orman Genel Müdürlüğü Bilgi İletişim Teknolojileri Tamimi
 • Orman Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tamim

O.G.M. Sivil Savunma Mevzuatları

 • Sivil Savunma Kanunu
 • Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun