Madencilik Mevzuatı
Madencilik Mevzuatı

KANUNLAR

 • Maden Kanunu
 • Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun – 2004
 • 5995 Sayılı Kanun ile Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu
 • 5177 Sayılı Kanun ile Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu
 • Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun
 • Petrol Kanunu (1), (2)
 • Türk Petrol Kanunu
 • Taş ocakları Nizamnamesi
 • Bor Tuzları Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun (1)
 • Ereğli Havza-i Fahmiyesindeki Maden Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanun
 • Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun
 • Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktibasına Dair Kanun
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri hk. Kanun
 • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 • Milli Parklar Kanunu
 • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
 • Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
 • İş Kanunu ( Değişikler İşlendi )
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • Karayolları Trafik Kanunu
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
 • Elektrik Piyasası Kanunu
 • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 • Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 5177 Sayılı Maden Kanunu Değişikliğinin Gerekçesi
 • İl Özel İdaresi Kanunu

TÜZÜKLER

 • Taşocakları Tüzüğü
 • Patlayıcı Maddeler Tüzüğü

YÖNETMELİKLER

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (Mülga)
 • Fenni Nezaret Yönetmeliği
 • Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Gürültü Kontrol Yönetmeliği (mülga)
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilâtının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
 • Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik
 • Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü`nün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelik(1)
 • Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Cevher İstihracı Yapan Maden Sahaları İçin İmalat Haritası Yönetmeliği
 • Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliği
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İhale Yönetmeliği
 • Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Kara yolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
 • Gayri Sihhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği
 • Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi için Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
 • Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi
 • Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmenliği
 • Sulak Alanların Korunması Yönetmenliği
 • İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik
 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
 • İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev,
 • Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • Maden Kanununun I(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Mülga)
 • Gürültü Yönetmeliği
 • Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
 • İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İş yerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik